❀دُخـ ـ ـتَـ ـ ـر ِ بَـ ـ ـهـ ـ ـآر❀
پُـسـتـــــ♥ــِــــــ ثــ ــآبِت


بـہ تَوَکُل ِ نآҐ ِ اعظَمَت

بِسمِ الله الرَحمن الرَحیم


تَـاسـ ـیـس ِ وِبـــــ:95/11/12

welcome

اِسـمَـمـ:اِلـنــآز

فَـروَردیـنـی اَمـ

یهـ دُخـیهـ شـوخ طَبع و اِحـسـآسـی و اَلـبـتهـ مِهـرَبـون{ریـآنَشـه}

ایـنـجـآ صَـفـحـه‌ی مـنـه:)

پُـسـتـآیـی کـه مـیـزآرَمـ هَـمَـشـونـو خـوכمـ گُـفـتَـمـ{خـوכنـوشـت}؛

گَـه‌ گـآه هَـمـ بـه مُـعَـرِّفـی" فـیـلـمـ،کـتـآبـ،بـآزی "اشـآره‌ای مـیـکـنم؛پَـ๛  کُـپـی‌بَـرבآری‌ حَـرآҐ‌ اسـتـ الّـآ ذِکـر ِمَـنـبَـع!!چـوלּ بَـرآی نِـوِشـتـه‌هـآم زَحـمَـت مـیـکـشـم!!

سَـعـی کـךּ هَـر روز سَـر بِـزَنـی چـوךּ بـیشـتَـر ِ وَقـتـآ بـه روزَمـ :)

بی معرفت نیسـבҐ ;پَـس بـآمـعـرفتـ بـآش :)

+نَـظَـرات و مُـرتَـبِـط بِـذار

+وِب نِـویـسـی ُ دوس

کآمنت هـҐ تو همیــלּ پست پلیز

اگـه مـوفَــق نَـشُــכیـن نَـظَـربِـذآریـنکـلـیـک کـنـیـد
♥ سه شنبه 12 بهمن 1395 ساعت 04:57 ب.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

شَـضـت ُ شـشـمـیـش


اگهـ مَـجـمـوعـه تِـلـوزیـونـی "دورهـمـی " و مـیـبـیـنـیـن پَـس بـآ ایـن سـوآلـآیـی کـهـ قَـرآره بِـپُـرسَـم آشـنـآ خـوآهـیـد بـود
خـوشـحـآل مـی شَـم جَـوآب بـدیـن

سـوآلـآ:
1چَـن سـآلِـتـونـه؟
2عـآشِـق شـدیـن؟
3احـسـآس خـوشـبَـخـتـی مـی کـنـیـن؟♥ یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 05:29 ب.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

شَـصـت ُ پَـنـجُـمـیـش


بَـعـضـیـآ خـودِشـون بَـد هَـسـتَـن امّـآ دوسـت دآرَن بَـقـیـه رو بَـد جـلـوه بِـدن؛
ایـنَـم یـه نـوع ِ عَـجـیـبـی از دوسـت دآشـتَـنـهـ هـه!
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:بد، خود، بقیه، عجیب، دوست داشتن، خودنوشت،

♥ یکشنبه 31 اردیبهشت 1396 ساعت 11:18 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

شَـصـت ُ چـهـآرمـیـش


+مـیـخـوآم تَـغـیـیـر رویـه بـدم
-نـه تـو هَـمـیـنـجـوری کـه بَـدی،خـوبـی :)فـیـلـم ِ جـآلِـبـیـه ؛ بـیـچـآره بـچـشـون،جـیییییییییـغ
طبقه بندی: مُـعَـرِّفـی فـیـلـم،
برچسب ها:فیلم، فیلم آتش بس2، آتش بس2، معرفی فیلم،

♥ شنبه 30 اردیبهشت 1396 ساعت 11:14 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

شَـصـت ُ سـومـیـش


گَـنـد زَدَم بـه زِنـدِگـیـم


♥ شنبه 23 اردیبهشت 1396 ساعت 11:27 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

شَـصـت ُ دُوُّمـیـش


اللّٰهمَّ عجِّل لولیک الفرج
عِـــیـــدِتــــون مُــبــارَک


♥ جمعه 22 اردیبهشت 1396 ساعت 02:41 ب.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

شَـصـت ُ یـکـمـیـش


כور و بـرم بـه قَـכری خـلـوَت است کـه حـتـی صِـدای سکوتــ را هـم نـمـی‌شـنـومـ
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:سکوت، خلوت، صدا، صدای سکوت، خودنوشت،

♥ سه شنبه 19 اردیبهشت 1396 ساعت 10:42 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

شَـصـتُـمـیـش


مَـثَـلـاً بِـگَـךּ فـآمـیـلـآتـوךּ آدَمـآی خـوبـی شُـدَךּ
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:مثلا بگن، فامیل، آدمای خوب، خوب، خودنوشت،

♥ دوشنبه 18 اردیبهشت 1396 ساعت 11:25 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

پَـنـجـاه ُ نُـهُـمـیـش


تَــ ــنـهـآیـی ِ مـآ از خـوכ ِ مـآسـت!!!
بـه خـآطـر اشـتِـبـآهـیـسـت کـه مُـرتَـکِـب مـی‌شَـویـҐ؛
مُـتَّـکـی بـه کَـسـی مـی‌شَـویـҐ کـه مـآنـכَنـی نـیـسـت و כَر آخَـر وِرכ ِ کَـلـآҐ هَـمـه‌ی مـآ مـی‌شَـوَכ؛
مَـــ ـــךּ تَـنـهـآیَـҐ.....
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:تنهایی، بخاطر، اشتباه، متکی، وردکلام، تنهایم، خودنوشت،

♥ پنجشنبه 7 اردیبهشت 1396 ساعت 09:04 ب.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

پَـنـجـآه ُ هَـشـتُـمـیـشכِلَــ ــم پُـر اسـت از جـآی ِ خـآلی ات..... 
شـآنـه ای می خـوآهَـم بَـرآی آرآم شُــכَךּ ِ כِل ِ بـیـقَـرآرَم ؛
بـیـآ و جـآی خـآلـی ِ دِلَـم رآ پُـر کُـن از بـودنـت
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:دلم، جای خالی، شانه، دل بیقرار، خودنوشت،

♥ چهارشنبه 6 اردیبهشت 1396 ساعت 10:05 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

پَـنـجـاه ُ هَـفـتُـمـیـشز بـعـثـت او جَـهـاלּ جَـواלּ شـد


گـیـتـى چـو بـهـشــت جـاوداלּ شـد


ایـלּ عـیـد بـه اهـل دیـלּ مـبـارک


بـر جـمـلـه مـسـلـمـیـלּ مـبـارک . .
عِــــــــــیـــــــــدِتــــــــــوלּ مُـــــــبـــــــــآرَکبرچسب ها:عید مبعث مبارک، عید مبارک، عید،

♥ سه شنبه 5 اردیبهشت 1396 ساعت 11:49 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

پَـنـجـاه ُ شـشـمـیـش


فَـصـل ِپَـنـ۵ـجُـمـ ِ سِـریـآل ِفـرر از زِنـدآךּ،سـ۳ـه قِـسـمَـتِـشـو نِـگـآ کـردم؛
وآی هَـیَـجـآنِـش بـیـشـتَـر و بـیـشـتَـر مـیـشـه،
مـیـدونِـسـتَـم مـآیـکـل نَـمُـرده :)
سـآرآ چِـرآ ازدِوآج کـرده כر تَـعَـجُّـبَـم!!
لـیـنـکـلـن هَـم کـه مـاشـالّـا هَـمَـش عـآشِـق مـیـشـه
مـآیـکـل نـآاُمـیـد نَـشـوطبقه بندی: مُـعَـرِّفـی فـیـلـم،
برچسب ها:فصل پنجم سریال فرار از زندان، مایکل اسکافیلد، فیلم، معرفی فیلم،

♥ دوشنبه 4 اردیبهشت 1396 ساعت 07:46 ب.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

پَـنـجـاه ُ پَـنـجُـمـیـش"خـآنـه‌سـآزی" یِـکـی دیـگـه از بـازی‌هـآی مـورב عَـلـآقَـمـه :)

کُـلـی سَـرگَـرҐ مـیـشَـҐ


طبقه بندی: مُـعَـرفـی بـآزی،
برچسب ها:معرفی بازی، بازی، خانه سازی، بازی اندروید،

♥ جمعه 1 اردیبهشت 1396 ساعت 12:47 ب.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

پَـنـجـاه ُ چـهـآرمـیـش


مـیـدونِـسـتَـمـــ قَـهـرِمــآךּ مـیـشـی му ℓσνєبرچسب ها:پرسپولیس، پیروزی، پرسپولیس قهرمان،

♥ سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 07:49 ب.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

پَـنـجـآه ُ سِـوُمـیـش


جـآی ِ خـآلـی ِ مَـ ـךּ هَـمـیـشـه پُـر اسـت؛ 
 پُـر از آـכَمـهـآ؛ 
 پُـر از کَـلــمـه هآ و وآژه هـآ؛ 
 پُـر از بـآ هَـم بـوכَنـهـآی ِ بی شُـمـآر؛
 پُـر از مـَךּ،پُـر از تـو..... 

  

برچسب ها:جای خالی، همیشه، آذمها، کلمه، واژه، بودن، خودنوشت،

♥ سه شنبه 29 فروردین 1396 ساعت 07:44 ب.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

پَـنـجـاه و دُوُّمـیـش


وَقـتـے تَنـهآ میشـے،از هجـومـ ِ خیآلآتـ رَهـآ نمیشے..
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:تنها، هجوم، خیال، رها، خودنوشت،

♥ یکشنبه 27 فروردین 1396 ساعت 10:40 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

پَـنـجـاه ُ یِـکُـمـیـش


مُـعـتـآב شُـבه‌اҐ؛

انـتِـظـآر می‌کـشـҐ

طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:معتاد، انتظار، انتظار می‌کشم، خودنوشت،

♥ پنجشنبه 24 فروردین 1396 ساعت 11:00 ب.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

پَـنـجـآهُـمـیـش


روزِت مُـبـآرَک پـدر ِ عَـزیـزَم؛خِـیـلـی כوسـتـتـــ دآرَҐ♥برچسب ها:ولادت حضرت علی(ع)، روز پدر،

♥ سه شنبه 22 فروردین 1396 ساعت 10:22 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

چِـهِـل ُ نُـهُـمـیـش


اماךּ از انتظار
آنقدر سنگین استـ که دیگر نآی ِ کشیدنش را ندارҐ..
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:انتظار، سنگین، امان، خودنوشت،

♥ شنبه 12 فروردین 1396 ساعت 10:54 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

چِـهِـل ُ هَـشـتُـمـیـش


عِـشـق ِ یـکــ طـرفـه یَـعـنـی نـآبـودی ِ مـحـض؛
یَـعـنـی لـه شـدن ِ غـرور؛
یَـعـنـی گُـم کـردن ِ خـودت...
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:عشق، غرور، خود، نابودی محض، خودنوشت،

♥ جمعه 11 فروردین 1396 ساعت 01:39 ب.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

چِـهِـل ُ هَـفـتُـمـیـش


+خِـیـلـی دَرگـیـر ِ خـودِتـی
-چِـطـور؟
+چـون خِـیـلـی خـودِتـو مـیـگـیـری...
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:خیلی، خود، درگیر، خودنوشت،

♥ چهارشنبه 9 فروردین 1396 ساعت 11:16 ق.ظ توسط elnaz : ♥حَــ ــرف♥ ()

.:تِـعـכآد کـل صـفـحـآت 4 :. [ 1 ] [ 2 ] [ 3 ] [ 4 ]

Design By : Bia2skin.ir