❀دُخـ ـ ـتَـ ـ ـر ِ بَـ ـ ـهـ ـ ـآر❀


پُـسـتـــــ♥ــِــــــ ثــ ــآبِت


بـہ تَوَکُل ِ نآҐ ِ اعظَمَت

بِسمِ الله الرَحمن الرَحیم


تَـاسـ ـیـس ِ وِبـــــ:95/11/12

welcome

اِسـمَـمـ:اِلـنــآز

فَـروَردیـنـی اَمـ

یهـ دُخـیهـ شـوخ طَبع و اِحـسـآسـی و اَلـبـتهـ مِهـرَبـون{ریـآنَشـه}

ایـنـجـآ صَـفـحـه‌ی مـنـه:)

پُـسـتـآیـی کـه مـیـزآرَمـ هَـمَـشـونـو خـوכمـ گُـفـتَـمـ{خـوכنـوشـت}؛

گَـه‌ گـآه هَـمـ بـه مُـعَـرِّفـی" فـیـلـمـ،کـتـآبـ،بـآزی "اشـآره‌ای مـیـکـنم؛پَـ๛  کُـپـی‌بَـرבآری‌ حَـرآҐ‌ اسـتـ الّـآ ذِکـر ِمَـنـبَـع!!چـوלּ بَـرآی نِـوِشـتـه‌هـآم زَحـمَـت مـیـکـشـم!!

سَـعـی کـךּ هَـر روز سَـر بِـزَنـی چـوךּ بـیشـتَـر ِ وَقـتـآ بـه روزَمـ :)

بی معرفت نیسـבҐ ;پَـس بـآمـعـرفتـ بـآش :)

+نَـظَـرات و مُـرتَـبِـط بِـذار

+وِب نِـویـسـی ُ دوس

کآمنت هـҐ تو همیــלּ پست پلیز


♥ سه شنبه 12 بهمن 1395 04:57 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـل ُ یِـکُـمـیـشگـآهـی وَقـتـآ خـوבتــ تـیـکــ ِ تَـنـهـآیـی رو فَـعـآل مـیـکـنی،تـآخـودِتــ بـآشـی و خـودتــ،

چـوךּ خـسـتـه شـدی از آدَمـآیـی کـه تَـکـلـیفـشـوךּ حـتـی بـآ خـودِشـونَـمــ مَـعـلـومــ نـیـسـتـ ...


طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:تیک، تنهایی، گاهی وقتها، خودنوشت،

♥ پنجشنبه 3 فروردین 1396 11:05 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

چِـهِـلُـمـیـش


+چِـرآ ثِـروَتـمَـنـدآלּ خَـسـیـسَـלּ؟
-اگـه خَـسـیـس نَـبـودَלּ کـه ثِـروَتـمَـنـد نَـبـودَלּ!!!!!


طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:ثروتمندان، ثروتمند، خسیس، خودنوشت،

♥ سه شنبه 1 فروردین 1396 11:06 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ نُـهُـمـیـش


سـآلِ جَـدیـد جـآن خِـیـلـی خـوش اومَـכی؛فَـقَـط چـه زوכ رِسـیـכی!!
"بِـهـتَـریـنـآرو بَـرآتـوלּ آرزومَـنـכҐ"
بـه قـول ِ پِـسَـر خـآلـه"مَـگـه چـیـه عِـیـده دیـگـه"

ایـלּ پُـسـت ُ امـروز (95.12.29)دآرمـ مینویسَـمـ بَـرآی ِ فَـردآ(95.12.30)،سـآعَـتِـشَـمـ تَـنـظـیـم کـردم درستــ لـحـظـه ی تـحـویـل ِ سـآل


برچسب ها:سال نو مبارک، سال1396،

♥ دوشنبه 30 اسفند 1395 01:58 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ هَشـتُـمـیـش


روزِتــ مُـبـآرَکـــ مـآمـآלּ جـونَـҐ؛خِـیـلـی دوسـتِـتـــ כآرَҐ♥

برچسب ها:میلاد حضرت فاطمه زهرا مبارک، روز زن، روز مادر، مادر،

♥ یکشنبه 29 اسفند 1395 10:27 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ هَـفـتُـمـیـش


" دوسـتَـتــ دآرҐ  "
جُـمـلـه ای کهـ جِـسم ُ روحَـم رآ تَـسـخـیـر می‌کـنـכ،وَقـتـی تـو بـه زَبـآךּ می‌آوَری...♥
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:دوستت دارم، جسم، روح، زبان، تو، خودنوشت،

♥ شنبه 28 اسفند 1395 09:56 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ شِـشُـمـیـش


 دُنـیـآمـ یـعـنـی " مـوبـآیـلـم " :)
وصـیـتـ کـردمـ بـعـد ِ مـرگـمـ گـوشـیـمَـمـ بـآ خـودَمـ دَفـن کـنـךּطبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:دنیا، موبایل، گوشی، خودنوشت،

♥ جمعه 27 اسفند 1395 09:26 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ پَـنـجُـمـیـش


مَـثَـلـاً بِـگَـن هَـمـهـ دوسـتِـتــ دآرَن،وَلـی بـآزَم بـآوَر نَـکُـنـی..
هـه!!!طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:مثلا، دوستت دارن، باور، خودنوشت،

♥ چهارشنبه 25 اسفند 1395 08:39 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ چـهـارم


زیـادی خـوبــ نَـبـآش؛
آدمـهـای خـوبــ بـیـشـتَـر ضـربـه مـیـخورن،چـون گـنـآهـشـون مـهـربـونـیـه.....طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:خوب، زیادی خوب نباش، آدمهای خوب، ضربه، خودنوشت،

♥ سه شنبه 24 اسفند 1395 11:00 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ سِـومـیـش


یهـ سـآل ُ بِـدون ِ تـرقـه بـگـذرونـیـمـ مـگـه چـی مـیـشـه؟!
مَـن خـودَمـ بـه شَـخـصـه مُـخـآلِـفَـم؛حـتـی ازون کِـبـریـتـیـآشَمـ مـیـتَـرسَـم؛
 عـآخه یـه بـآر انـگُـشتـ ِ یـکـی از نَـزدیـکـآمون سـوخـت خـداروشـکـر کَـم بـود وَلـی مَـن تَـرسـیـدَم،خُـلـآصـه تـوهَم بِـتَـرس حَـتـی از کِـبـریـتـیـآش
چـهـآر شـنـبـه سـوریـتـون مـبـآرکـ
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:چهارشنبه سوری، چهارشنبه سوری مبارک، خودنوشت،

♥ سه شنبه 24 اسفند 1395 10:10 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُ دومـیـش


بَـد شُـدَمــ،چـون زیـآدی خـوبــ بـودَمـطبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:بد، خوب، زیاد، خودنوشت،

♥ دوشنبه 23 اسفند 1395 09:47 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـی ُیِـکُـمچـی بِـهـتَـر و عـآلـیـتَـر از اینـکـه سـآلِـمـیـم

قـدردآن ِ نـعـمـت هـآی ِ خـــدا بـآشـیـم؛

خــدایــاشــکــرت
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:خدا، خدایاشکرت، قدردان نعمت خداباشیم، خودنوشت،

♥ یکشنبه 22 اسفند 1395 11:26 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

سـیمَـن مـیـگَـمـ تـو بَـدی،تـو مـیـگـی مَـن بَـدَم؛

پَـس کـی آدَمـ خـوبه س!!!!!

هـه :|
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:بد، آدم، تو، من، خودنوشت،

♥ شنبه 21 اسفند 1395 10:12 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

بـیـسـت ُ نُـهُـمبـهـ جـآیـی رِسـیـدَمـ کـه فَـقَـط مـیـخـوآمـ سـکـوتـــ کـنـم :|
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:سکوت، به جایی رسیدم، فقط سکوت، خودنوشت،

♥ شنبه 21 اسفند 1395 10:10 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

بـیـسـت ُ هَـشـتُـممـآه ِ مَـن دآره مـیـآد؛

مـآه ِ مَـن خـوش دآری مـیـآی (:

طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:ماه، بهار، فروردین، خودنوشت،

♥ شنبه 21 اسفند 1395 10:06 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

بـیـسـت ُ هَـفـتُـم
درستهـ سـختــ گـذشتــ؛

درستهـ اینجـــــوری گذشتـــ؛

امــآ مهم اینهـ گذشتــ

خـــــــــدایــــا شـــــکـــــرت
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:خدایا شکرت، مهم اینه گذشت، این نیز بگذرد، خودنوشت،

♥ جمعه 20 اسفند 1395 10:26 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

بـیـسـت ُ شـشـم


"از دروغ مـتـنـفـریمـ امـّآ خـودِمـون دروغ مـیـگـیم"؛

حـِسـآدتـ مـیـکُـنـیمـ،امـّآ کـسـی و کهـ حـسـودی کـنـه رو دوستـ نـدآریـمــ؛

مـیـگیمـ غـیـبـتـ کـردن گُـنـآهـه،امـّآ خـودمـون گُـنـآه مـیـکـنـیـم؛

بـدی مـیـکـنـیـم،امـّآ دوستـ نـدآریـم بـدی بـبـیـنـیـم؛

مـسـخـره مـیـکـنـیـم،امـّآ نـآرآحَـتـ مـی شـیـم کـسـی مـسـخـرمـون کـنـه؛

و..
و..
و
و چِـه جـور انـسـانـهـآیـی هـسـتـیـم مـآ.....
اول خودتــ رآ تـغـیـیـر بـدهـ بـعـد بهـ فـکـر ِ اصـلـآح ِ دیـگـرآنـ بـآشطبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:دروغ، حسادت، غیبت، مسخره، خودنوشت،

♥ پنجشنبه 19 اسفند 1395 10:58 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

بـیـسـت ُ پَـنـجُـم


سِـریـآل ِ کـره ای ِ پـآسـتـآ؛
فـوق الـعـآده دیـدنـی،عـآشـقـشـم
ایـن سِـکـآنـسِـشـو خـیـلـی دوستــ دآرمـ:
+تـو کـدومِـشـو بـیـشـتَـر دوسـتــ دآری پـآسـتـآ یـآ مَـن و؟!کـدومـو؟!
-سَـرآشـپَـز و (:
+کـآکـتـوس و بـیـشـتَـر دوستــ دآری یـآ مَـن و؟!
-سَـرآشـپَـز و (:
+کـآکـتـوس و بـیـشـتَـر دوستــ دآری یـآ پـآسـتـآ رو؟!
-سَـرآشـپَـز و (:

طبقه بندی: مُـعَـرِّفـی فـیـلـم،
برچسب ها:فیلم، فیلم کره ای، فیلم کره ای پاستا، پاستا، معرفی فیلم،

♥ سه شنبه 17 اسفند 1395 04:11 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

بـیـسـت ُ چـهـآرم


هَـرکـآر ِ خـوبـی انـجـآمـ بـدی وَلـی بـآز عَـصَـبـی بـآشَـن 
مـیـفَـهـمـی کـهـ اضـآفـه ای..
:(طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:کار، خوب، اضافی، خودنوشت،

♥ سه شنبه 17 اسفند 1395 04:07 ب.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

بـیـسـت ُ سِـوُمـیـش


آدَمـآرو تـو شـلـوغـی بِـهـتَـر مـیـشـهـ شِـنـآخـتــ؛
تَـنـهـآ کـه بِـشَـن بِـهـتَـریـن دوسـتِـشـونـی،
دورِشـون کـه شـلـوغ بِـشـه غَـریـبـه ای بـیـش نـیـسـتـی...
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:شلوغی، تنها، آدمها، خودنوشت،

♥ دوشنبه 16 اسفند 1395 10:08 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

بـیـسـت ُ دومـیـشمـآ دُخـ ـ ـتـ ـ ـرآ عـآشِـقِ خـریدیم

مَـگـه نـه؟!
طبقه بندی: خـود نِـوِشـتـ،
برچسب ها:خرید، عاشق، دخترا، خودنوشت،

♥ شنبه 14 اسفند 1395 10:36 ق.ظ نِـویـسَـنـבه elnaz : حَـــــرف()

.: تعداد کل صفحات 2 :. [ 1 ] [ 2 ]